Make your own free website on Tripod.com

s<gIt za pircy - ( 1 . 2 . 3 . 4 . 5 )
nad my< jgt . s<gIt icikTsa . Aay rag .  jNy rag . jnk rag .
pUvRa<g AaEr %ra<g . ibfar A<g . pu; rag

Home (Sitemap)nad my< jgt


-gvan Ik&:[ ke paNcjNy namk z<o ke nad ne htaz pa<fv sena me< %Tsah ka jae s<car ikya wa, vh nad ke vaKy ka pU[R itpadn krta hE, ^~kar se hI #s s&:qI kI rcna hu$ hE, yh s-I laeg -lI--a<it jante hE<, nad ke dae kar hE< Aaht! AaEr Anaht! , @k jae Svy<-U hE AaEr dUsra %TpNn ikya huAa hE, jae Svy<-U hE vh $Zvr hE, dUsra mnu:y ke ara %Ts&t hE,
Anaid kal se s<gIt ke imk ivkas me< samved se Svrae< ka imk ivkas idota hE, -rt muin ne Apne naq!yzaS me< jae v[Rn ikya hE, vh Aaj -I vE}aink i:q se ora %tra hE, s<gIt me< gayn, vadn, ntRn tInae< hI smaiht haete hE<, gayn me< zBd, vadn me< Svrae< kI Ai-Vyi AaEr ntRn me< Ai-ny siMmilt haete hE<,
Svrae< ka jadU @esa hE ik kae$ -I #sse bc nhI< skta, s<gIt ke Svrae< me< #tnI imQas hE ik #ska mn pr -av p–fta hI hE, vh Svrae< ka jadU hI hE jae -gvan Ik&:[ kae kmRyaegI bnata hE, ijnkI b<zI (ba<surI) se sara b&j emmy hae jata wa, gaye< -I -rpUr dUx detI wI AaEr gaep-gaeipyae< ne s<gIt ke vzI-Ut haekr raslIla rca$ wI,
#ithas sa]I hE ik tansen jI ke gayn se pzup]I -I mSt hae jate we AaEr k&it -I, t-I tae mLhar AaEr drbarI jEse rag sunkr Aaj tk ikvd<itya< cilt hE<, Svrae< ka hI -av hE ijsse ik %Nm hawI -I bs me< hae jata hE, tb manv pr #ska Asr haena Sva-aivk hI hE,

Top

s<gIt icikTsa


s<gIt @k yaeg hE, #sme< @k iSwrta hE jae manv miSt:k kae za<tta dan kr S)UitR ka s<car krta hE, nai- se in>s&t huye Svr gle se inklkr vatavr[ kae -aivt krte hE<, Svrae< kI mxurta manv miSt:k kae -aivt krtI hE, #sI -avna kae smHkr vE}ainkae< ne s<gIt kae %pcar ke saw jae–fa hE, AaEr s<gIt icikTsa ka Aiv:kar huAa,
ay> deoa jata hE ik jae gayk klakar ijtnI tNmyta se Svrae< ka yaeg krta hE vh ATy<t inmRl AaEr za<t k&it ka haeta hE, AaEr ay> tnav riht jIvn jIta hE, @ese Vyi dy raegae< se -I muKt deoe gye hE<, vE}ainkae< ne is˜ kr idya hE ik jae zaSIy s<gIt kae g<-Irta se smHne me< s]m haeta hE %ska miSt:k AaErae< kI Ape]a Aixk pir:k&t haeta hE,
gIt< va*< twa n&Ty< y< s<gItmuCyte > AwaRt gayn vadn AaEr n&Ty tInae< imlkr s<gIt khlate hE<, ik<tu Aam xar[a yhI hE ik s<gIt AwaRt -artIy s<gIt khne se ragdarI,oyal,QumrI,qPpa,ctur<g,trana #Tyaid jae gaya jata hE, Sp:q hE ik s<gIt kI %prae pir-a;a naq!y ya Aapera (Opera) pr -I lagU haegI,
zaSIy s<gIt  ke iv;y me< @k mhTvpU[R in:k;R hE %skI r<jkta r<jyit #it rag>, saw hI Oyal, QumrI Aaid gayn me< @k bl -avp] haeta hE ijsse vatavr[ me< iviz:q Svr - uityae< ke abLy se -av ivze; kq haete hE<, kuD raiginya~ c<cl k&it kI haetI hE<, ijsse iwrknae< ka sa -av p–fta hE, Sp:q hE ik Sp<dn twa Anukr[ ka aeta ke mn pr AaEr pyaRy se k&it pr -I AvZy -av p–fta haega, -artIy vE}aink fa. jgdIzcN bsu ne s<gIt ka paExae< pr, %nke ivkas, )Ul piyae< Aaid kae ghra$ se -aivt haene kI bat is˜ kI hE, Anur[aTmk nad se nadmy jgt ka -aivt haena ma Sva-aivk hI hE,
rag ivze; ke -avp]ae< ya %nke ara haene valI -avai-Vyi kae s-I SvIk&t krte hE<, ywa> g<-Ir, za<trs, vIrrs pU[R s<gIt rcna@~ iviz:Q ragae< se hI iol %QtI hE<, jEse tae–fI rag ka k[ rs se, malvkaEizk (malkaE<s) ka za<t rs se, drbarI ka g<-Ir rs se, z<kra, ih<fael ka vIr rs se twa bhar, bs<t ya mLhar kI rcnaAae< ka tu kalman se

jae–fa ja skta hE, At> #n s-I iviz:Q Svravilyae< ka manv mn pr inivRvad p se ghra -av p–fta hE, vEse s-I Anukr[aTmk nad se vatavr[ me< baesaNs (Bosans) kI v&i˜ AaEr )imRyaNs (fermians) kI kmI haene ke kar[ vh Aixk suod haeta hE, twa manisk tnaAae< kae km krne me< mdd deta hE,
)lSvp rag ivze; ke yaeg se za<t rs AaEr tnav riht iSwit me< aetaAae< kae inaxIn ikya ja skta hE, SvgIRy p<ift Aae<karnaw Qakur ne rag malkaE<s gakr musaeilnI kae sula idya wa, Sp:q hE ik rag Avtr[a se tnavzUNy AvSwa twa inavSwa ya Sv-vzIkr[ jEsI iSwit inmaR[ hae sktI hE, ijsse Aina raeg (Insomnia) twa kitpy tnavjNy ivk&ityae< ka %pcar ikya ja skta hE, Svravilyae< ke AavtRnae< se tnavae< kae km krne ke pZcat t<a ya smaix jEsI AvSwa me< -I s<gIt shayk hae skta hE, jEsa ik Aaxuink Xyan izivrae< me< ikya jata hE,

s<gIt hE ziKt $Zvr kI, hr sur me< bse hE< ram,
ragI jae gaye rag mxur, tae ragI kae imle Aaram.

=

sur me< bse hE< Iram, s<gIt me< hE $z kI ziKt,
kr saxna surn kI tnr<g, haeve jha~ jnm se muiKt.

$ZvrIy s<ket yh -I hE ik
nah< vsaim vEku<Qe yaeigna< dye n c, md-> y gayiNt t in:Qaim nard.
At> s<gIt me< iDpI #n s<-avnaAae< kae Xyan me< rokr Aaxuink, tnapU[R, -agdaE–f yuKt jIvn zElI ke du:-avae< kae km ikya ja skta hE, AaEr mnu:y ka jIvn suod v suokr ikya ja skta hE,
leokTop

pUvRa<g v %ra<gmXy sPtk ke Aaxe -ag yain ;fj, ;-, g<xar v mXym Svrae< kae pUvRa<g khte hE<,
twa dUsre -ag yain p<cm, xEvt, in;ad v tar-;fj kae %ra<g khte hE<,

Top

ibfar A<gyh zBd s<gIt smaj me< ivan laegae< ara ay> sunne kae imlta hE, vh hE ibfar, #CDanusar Svr yaejna kae %ske maxuyR ke Aaxar pr k<Q ara mI<f, gmk, oqke ke p me< kevl #zare ke ara jae shj is˜ kam ikya jata hE vh hE ibfar, ibfar A<g se gane vale gayk km hI imlte hE<<,

Top

pu; ragacIn kal ke s<gIt ivZle;[ ke Anusar Dh (6) pu; rag AaEr DIs (36) raiginya~ ya %nkI -ayRa@~ hE<, @esa kha gya hE, ve 6 rag hE< -Erv, malkaE<s, ihNfael, Irag, dIpk AaEr  me", raga<jail ke 6 o<f %prae 6 pu; ragae< ke Aaxar pr hI bnaye gye hE<,

Top