Make your own free website on Tripod.com

s<gIt za pircy - 1 . 2 . 3 . 4 . 5
  Stavna . rag . nad. v[R .

Aaraeh-Avraeh . smy . jait .

Home (Sitemap)

Stavna


-artIy s<gIt se sMpU[R -artv;R kI gayn vadn kla ka baex haeta hE, -artIy zaIy s<gIt kI 2 [aily~a hE<, di][ -artIy s<gIt pit Awva knaRqk s<gIt [alI srI ihNStanI s<gIt [alI jae ik smuce %r -artv;R @v< paikStan me cilt hE, rag gayn vadn adz Svrae< ka Vyvhar rag ka smy se sMb<x tal v ly ka axaNy Aaid daena—e [ailya—e me #tna hI saMy hE, di][ -artIy s<gIt klaTmk oUibyae< se pirpU[R hE, AaEr %sme< jnta jnadRn kae Aaki;Rt krne kI Ape]a smaj me s<gIt kla kI maEilk ivixyae< ara klaTmk s<Skar krne kI ]mta hE, prNtu ihNStanI s<gIt [alI ke gayn vadn me< jn saxar[ kae kla kI Aaer Aaki;Rt krte @ -avna twa rs ka @esa aet bhta hE ik Svrsagr me< aet&vgR fb jata hE AaEr n kevl mnaerNjn haeta hE Aiptu AaTmanNd kI Anu-Uit prk hE jae ik yaegIjn ApnI AaTmsmaix me la- krte hE<, s<gIt kae mnaerNjn ma manna inrI -Ul hE, -art dez kI punIt sa—Sk&itk %it ka Aaxar -I kla ka %Tk;R hI hE, At> AXyaTm iv*a ke #s Ad&Zy @v k[Rmxur p ka A_yas iksI kar kI -I in xar[a ke Aaxar pr n krte @ iv*aXyyn kI saxna ke p me krna prmavZyk hE, Stut [alI ihNStanI s<gIt [alI kae VyKt krtI hE,
hmara -artIy s<gIt rag [alI pr iti:Qt hE #s kar[ hmare s<gIt me< Svr }an AaEr ly }an ka sMyk yaeg haena caihye, AaEr jb #n tInae< muae< ka smahar, hmare k<Q Awva kr me< hae jayega, Aap deoe<ge ik -artIy s<gIt iktna suic pU[R mxur Aan<d daiynI ziKtyae< se Aaetaet hE, At> yh [alI jae ik maxuyR kI crm kaeiq tk phu~cI hu$ hE, iksI kar -I pirvtRnIy nhI< hE, hmare ra:q+ ne -I #se #sI †i:qkae[ se is<havlaekn kr #se ra:q+Iy mhTv dan ikya hE, tae Kya hm #ske svaR<g suNdr gu[ twa zaSIy -av kae n smHte hu@ kevl laek r<jn kae hI %eZy blakr gvEye, bjvEye ke p me< laegae< ka mnaer<jn kre<ge yh AaTm sMman se Cyut krane valI bat haegI, saw hI s<gIt mnaer<jn ka Hrna hE ( music is the fountain of joy ) #s ink&:q -avna se tae Ara:q+Iy -av hI pnpega, )lt> hmara ghn g<-Ir guTvpU[R zaS AaEr saE<dyaeRNme; twa rs -av kI manae< itmUitR kla ka ptn hae javega, kla ya }an j–f rhta hE, At> %se aPt krne ke ilye manv kae "aer pirm krna caihye, n ik kla ka Str inMn AaEr AxaemuoI ikya jana caihye, )lt> hmara s<gIt Aaj kI mpU[R iSwit se muKt hae skega,

-artIy s<gIt ke prm vE}aink rag gayn vadn me— %pyuR v[aeR kae suinyit inymb˜ krte @ kLpnaziKt ke Anusar cahe jha~ "Umne kI silyt hE, At> #n v[aeR< kae smHne pr hme< sb kar ke Aavaˆj ke ma–ef -lI-a<it }at hae jate hE<,

Top

nad Aava–j Awva Xvin ivze; kae nad khte hE<, dae pdaweRa< ke prSpr qkrane se nad ya Aava–j %TpNn haetI hE, #ske dae

-ed hE< @k zaergul ya hLla guLla, jae nad ]i[k hae,  lhr zUNy Awva j–f (Qs)  hae tae vh Aava–j s<gIt ke ilye AnupyaegI twa Svr zUNy rhegI, leikn dUsre kar kI Aava–j kuD der tk vayum<fl pr Apna mxur -av faltI hE, vh sSvr haene ke kar[ s<gIt ke ilye %pyaegI hE, At> yh iniZct hae jata hE ik dUsre kar kI Aava–j hI s<gIt kI jnnI hE, nad kI s&:qI se hI sjRn ar<- huAa hE, AaEr pzupi]yae< ne nad kae svRwm smHa AaEr s&:qI ke ivkas m me %raer manv jIvn kae -aivt krne vale nad kae mnu:y ne ApnI bu˜I ke bl pr smHa v jana, i; muinyae< ne #sI nad ke ara Svr pI $Zvr ka dzRn kraya, -gvan z<kr jae nqraj khlaye, %Nhae<ne ragea< kI s&:qI kI AaEr nard ne %n ragea<  ka car ikya,

s<gItaepyaegI nad ke tIn gu[ hE<, Svra<tr, meGnIq!yUf, Xvin vEicy , nad ke dae kar hE<; Anhd nad laEikk nad, Ai-ny-n&Ty -I s<gIt kla ke hI p hE<,
@k SvraNtr yuKt jae nad kI jait hE %sse hI s<gIt kla ka Svp bna hE, Aava–j ka nIce ^pr haena #ska gu[ hE ijse ipc (pitch) khte hE<,

BacktoNaadTop

dusra gu[ hE jae SvraNtr kae n bdlte huye iniZct Svrae< ka xIma AaEr –jaer se khne kae, %se meGnIq!yUf (Magnitude) khte hE<, jEse kae$ kayRm yid 1000-2000 VyiKtyae< kae sunana hae tae Xvin ivStark yN ara vh sunaya ja skta hE prNtu gayk ya vadk ke Apne iniZct Svr pr %sse kae$ Asr nhI< p–fta, kar[ ik %nka Svr %sme< bdlne kI AavZykta nhI rhtI,

BacktoNaadTop

tIsra gu[ hE Xvin vEicy (timber) #sse hm ibna deoe va* y<ae< kI Aava–j kae prote hE<, sar<gI idlba ya bela (Violin) ka sa Svr @k rhte huye -I hm tInae< sa–jae< ka maEilk Xvin ka )kR smH lete hE< AaEr vh -I ibna deoe, taTpyR yh ik wm gu[ tae s<gIt ka Aaxar hI hE, ibna SvraNtr ke s<gIt bn hI nhI skta, s<gIt me< -avna ke AnukUl Ai-Vy<jna %TpNn krne ke ilye AavZykta  rhtI hE Xvin ka xIma AaEr –jaer ka haena jae ik nad ka dUsra gu[ hE, AaEr tIsra gu[ hI ivivx va* y<ae< ka jNmdata hE, %sI Aaxar pr v&Ndvadn (Orchestra) ka jNm huAa hE,

BacktoNaadTop

@esa kae$ -I mnu:y a[I nhI< hE ijsne s<gIt pI dEvI ziKt kae n suna hae Awva #s ziKt ke mxur Anu-v n ilye hae<, b–fe b–fe dugRm pvRt ei[yae< me< rhne vale, mhlae<, asadae<, Hae<pi–fyae< @v< duStr j<glae< me< rhne vale manv a[I kae k&it sdEv s<gIt ziKt ka rsaSvadn kratI rhtI hE, nidyae< kI mxur klkl Xvin, Hrnae< kI HrHr, pi]yae< ka kUjn AaEr sSvr mxur s<gIt jae ik nagirk jIvn ka Aiv-ajy A<g hE iksne nhI< suna hE ? k&it d jae nad lhrI %TpNn haetI hE vh Anhd nad ka Svp hE jae ik k&it kI Sva-aivk iya hE,

BacktoNaadTop

leikn jae nad Svr lhrI, dae vStuAae< ke prSpr ";R[ se Awva qkrane se pEda haetI hE %se laEikk nad khte hE<, Apna s<gIt laEikk hE kar[ #sme< kayRkar[ -av hE, vatavr[ pr Apne nad kae iboerne ke ilye k<Q ba hva pr A~dr se %TpNn haene valI v–jndar hva jb prSpr qkratI hE %sI smy k<Q iSwt Svr t<tu nad (Vocal Cords)  pEda krte hE<, At> manv a[I ara inimRt Aava–j laEikk hE,

BacktoNaadTop

gayn kla iv;ezkr manv k<Q ka mxur Aiv:kar hE jae maeihnI ziKtyae< se Aaetaet hE, #sI ka AnugamI hE va* vadn, manv k<Q Vdara inimRt jae Svr lhrI hE ve Aixk srs twa nad vEicy ke kar[ Aixk or twa suSvr p me< k[R gaecr haetI hE< va* vadn me<, At> yh iniZct hE ik gayn vadn me< jae -avna ka p dizRt haeta hE vh Ai-ny , n&Ty @v< vak! ziKt ke Vdara -I inimRt haeta hE, #sI Aaxar pr ivze; hav -av yuKt jae p hm suVyviSwt pds<caln,

-avi-Vy<jna AaEr Ai-ny ke saw krte hE< vh hE n&Ty, k<Q s<gIt ke ilye AavZyk hE suSvr AaEr tal ly kI pU[Rta, AaEr yhI AavZyk hE va* vadn ke ilye AaEr #sI kI intaNt AavZykta hE n&Ty s<gIt me<, yid gayn vadn me< suSvr AaEr tal ly ka mxur b<xn n rha tae vh kevl kImtI hLla guLla ma rh jata hE, #sI kar -av ivhIn n&Ty mULyvan %DlkUd ke isva kuD nhI<, yh ivze; Xyan me< rone kI bat hE, gayn, vadn twa n&Ty ywawR me< i-Nn kla@~ haete hu@ -I @k hI s<gIt sU me< ipraeye gye mi[ hE<, y*ip s<gIt me< gayn, vadn twa n&Ty hI muo mane jate hE< prNtu Ai-ny @v< vKt&Tv -I s<gIt me< iniht kla@~ hE<,

BacktoNaadTop

v[Rv[R ka AwR hE ma–ef, s<pU[R jgt ke s<gIt me 4 kar ke v[R haete hE< ,

 1 la AaraehI v[R kevl Aaraeh ma, taTpyR yh ik nIcI Aavaˆj kae ^~ca$ kI Aaer le jana, i)r cahe vh @k Svr tk hI ^~cI Kyae< n hae AaraehI v[R hE,
2 ra AvraehI v[R kevl Avraeh ma, ^~cI se nIcI Aavaˆj le Aana,
3 ra Swa$ v[R @k hI jgh pr kte @ k…D der tk kaym rhna, jEse mmm xx gg rere pp Aaid,
4 wa rhta hE s<carI v[R ^pr iloe @ tInae v[aeR< ka imlajula p (ioc–fI), jha~ se mn caha vha~ kae Aavaˆj ik idza bdl dI ya @k hI Swan pr k gye Svr khte @, At> %pyuRKt 4 v[R tae s<gIt ka Sv-avxmR hE, yid Svrea< ke %tar cFav ya pitch ka Xyan nhI rha tae s<gIt, s<gIt kEse kha jayega,

Top

Aaraeh-Avraeh


  Aaraeh > (sa se sa?) AwaRt mXy sPtk ke sa se tar sPtk ke sa tk cFane kI iya ka nam hE Aaraeh,
Avraeh > sa? se sa tar sPtk se mXy sPtk ke sa ta %trne ka nam hE Avraeh,
 %tar cFav mz> Aaraeh Avraeh khlate hE<, yh ipc (Pitch) ka p hE,

Back to VarnaTop

ragSvra—e kI @esI mxur twa Aak;Rk Xvin jae suinit! Aaraeh-Avraeh, jait, smy, v[R, vadI-s<vadI, muOy-A<g Aaid inyma<e se b˜ hae AaEr jae vayum<fl pr Apna -av A<ikt krne me smwR hae, AaEr ijsme vatavr[ pr -av falne ke ilye rag gayn vadn ke Aiv-aJy 8 A<ga<e ka smahar yaeg haena caihye AaEr saw hI %n A<gae< ke sMyk yaeg
ka A_yas -I iv*awIR jnae< kae krana intaNt AavZyk hE, ye 8 A<g ya Aa<g #s kar hE<  Svr, gIt,  tal AaEr ly,  Aalap (behelave), tan,  mI—f, gmk  @v<  baelAalap AaEr baeltan  %pyuRKt 8 A<gae< ke smuict yaeg ke ara hI rag sjaya jata hE, AaEr #NhI 8 A<gae< ke yaeg se -avna ka sagr lhrata hE, yid #nka %ict Vyvhar iyaTmk s<gIt me< n Aa tae n gayk vadk hI sNtae; pate hE< AaEr n hI aetag[, At> #n Aa<gae<  ka A_yas krna krana hI inta<t AavZyk hE, yh dy<gm kre<,

-artIy s<gIt ka a[ rag hE, rag kae sjane ke ilye miSt:k kI %vRra ziKt ara Al<kar yaejnaAae< AaEr v[eRa< ka @esa g<-Ir icak;Rk p inmaR[ haena caihye ik vatavr[ rag Xvin se muoirt hae %Qe AaEr AanNd sagr me< aetag[ fUb jaye v rs kI xara %m–f p–fe, tb khI< ywawR rag gayn ya vadn manna caihye,

ragae< kae k&it ke ihsab se ba<qa gya hE, tI, kaeml Svrae< se ragae< kI k&it bntI hE, %se smHne vala ATy<t sUmdzIR haeta hE, jae Svrae< kI barIkI se mn kI kaeml -avnaAae< kae DU le, jEse Daeqa balk laerI sunkr tur<t sae jata hE AaEr zaergul sunkr raene lgta hE, xImI Aava–j me< kaemlta ka Anu-v haeta hE, nad kI #sI ivze;ta ke kar[ #se yaeg se jae–fa gya hE,  Back to Raag      Top

 

rag ka smy

Tyek rag ke gane ya bjane ka @k iviz:q smy haeta hE, smy c idn me< at> 6 bje se s<Xyakal 6 bje tk rai twa rai 6 bje se at> 6 bje tk rhta hE, idn v rai ke cae< kae 3 "<qe ke smy smUh me< iv-aijt ikya jata hE ijse hr khte hE<, #s kar 24 "<qe ke idvs me< kul 8 hr haete hE<, idn ke 4 hr @v< rai ke 4 hr, Aixktr ragae< ke gane ya bjane ke smy kae #NhI< hrae< me< se iksI @k hr me< roa jata hE, #ske AitirKt k$ rag @ese haete hE< ijnkae iviz:q \tuAae< me< gaya ya bjaya jata hE, jEse rag bs<t , bhar Aaid rag bs<t \tu me< twa #sI kar mLhar, me" , sUrdasI mLhar , gaE–ef mLhar Aaid rag v;aR \tu me< gaye ya bjaye jate hE<, kuD rag svRkailk haete hE< ijNhe< k-I  -I gaya ya bjaya jata hE, jEse rag –-ErvI , pha–fI Aaid,

 

Back to Raag              Top

 

jaitrag Svp Apne ivze; kar ke Aareah-Avraeh ke m me< rhta hE, ijs rag me< satae< Svr sa re g m p x in hae< %se sMpU[R - sMpU[R jait khte hE< #sI kar 6 Svrae< ke m kae ;aFv, 5 Svrae< ke m kae AaEFv AaEr 4 Svrae< kea surtr khte hE<, ye jaityae< ke nam hE<,
Xyan me< roe< ik Aaraeh me< ijtne Svr lge<ge %sse khI< Aixk ya km se km Aaraeh ke brabr Svr Avraeh me< Aane caihye, Aaraeh kI Ape]a Avraeh me< km Svr -artIy s<gIt me< nhI< ilye jate kar[ vh intaNt ASva-aivk bat hE, #n jaityae< ke iktne kar bne<ge Ab hm yha~ deoe<ge; sMpU[R ka @k hI kar bnega, kar[ Avraeh -I sMpU[R rhega jbik Aaraeh sMpU[R hE,
 1 sMpU[R - sMpU[R
 1 ;aFv - sMpU[R ; 2 ;aFv - ;aFv
1 AaEFv - sMpU[R  ; 2 AaEFv - ;aFv ; 3 AaEFv - AaEFv
#s kar jaityae< ke kul 6 kar bnte hE<, #sI kar surtr kI 4 jaitya~ s<-v hE<,
1 surtr - sMpU[R  ; 2 surtr - ;aFv ; 3 surtr - AaEFv ; 4 surtr

 

Back to Raag              Top

Home (Sitemap)