Make your own free website on Tripod.com

rag drbarI kaNhra

Svr  >  g<xar, xEvt, in;ad kaeml, ANy sb zuXd Svr,
jait >  sMpU[R v³,
smy > mXyraiÇ
ivïa<it Swan > sa re p ,  sa< p re,
muOy A<g    >  mpx1x1 in1 =p, in1mpsa<, in1in1p, mpg1mresa,
Aaraeh  >  in1 sa re g1 =,  m p x1 = in1 s<a ,
Avraeh > sa< in1 x1 x1 in1 p m p,   g1 m re = sa =,

ivze; > rag drbarI kaNhra @esa mIQa AaEr g<-Ir vatavr[ pEda krne vala rag hE ik ijska jvab nhI<, ïI tansenjI #ske inmaRta hE<, in1 in1 re=, re=sa=, in1 sa resa, in1x1= in1x1=  in1in1sa=,  in1in1re  rerep mg1= g1m=resa, rein1sa x1x1  in1in1 sa= resa, yh Svr s<yaejn n kevl mxur hE vrn! rag ka mUitRm<t Svêp kaym rone kI ]mta rota hE, sus<Skairt k<Q Awva kr ke ibna yh rag k-I -I ywawR êp me< VyKt nhI< ikya ja skta, imQas ke saw saE<dyRanu-Uit AaEr ïaet& smaj pr à-av pro lene pr hI yh rag laek smuday kae sunana caihye,