Make your own free website on Tripod.com

A:qa<g gaykI ke kar


Svr, b<idz,tal AaEr ly , Aalap (behelave), tan, mI—f, gmk
@v<
baelAalap AaEr baeltan

HomeSvrSvr @k init ^~ca$ kI Aavaˆj ka nam hE, yh k[R mxur Aan<ddayI haeta hE, ijsme< iSwrta haenI caihye jae kuD der sunne pr mn me< Aan<d kI lhr pEda haenI caihye,  yh Anu-Uit kI vStu hE, sa, re, g, m, p, x AaEr in  ijNhe< mz> ;fj, \;-, g<xar, mXym, p<cm, xEvt AaEr in;ad ke nam se <wae< me< vi[Rt ikya gya hE, suVyviSwt, k[R mxur AaEr Aan<ddaiynI ^~ca#yae< ke nam hE<, #nka map ya pEmana (Scale) Awva SvraNtr iniZct hE, AaEr in>s<kaec -av ke saw kha ja skta hE ik -artIy Svrae< ka jae map agEithaisk kal me< wa vh kalaNtr me< ANy ANy s<gIt ke sa<Sk&itk s<kr (Hybrid) ke kar[ bdl gya hE, AaEr purane <wae< ka jae Aaxar ilya jata hE vh Aaj ke s<gIt ke ilye kae$ mULy nhI< rota,
Aa$ye Ab hm sa re g m p x in yain sPtk  ke bare me< jan le<,

sMpU[R iv ke ivi- s<gItae< me< 12 Svr AaEr %nke init Swan Awva ^~ca$yae< pr kae$ mt-ed nhI hE, 12 Svrae< ke nam #s kar hE<, Svrae< kae dizRt krne ke ilye Anek ilipya~ cilt hE<, jEse -ato<fe ilip, pluSkr ilip, Gvailyr ilip #Tyaid, yha~ pr Svrilip s<ket #s kar dzaRye gye hE<,

Svr icNh ya s<ket mXy sPtk me— #s kar dzaRye gye hE<,
1 sa Awva ;fj (Do)                         sa
2 re kaeml Awva re;- kaeml (Re flat)         re1
3 re zu Awva re;- zu (Re Sharp)                 re
4 g kaeml Awva g<xar kaeml (Me flat)           g1
5 g zu Awva g<xar zu (Me Sharp)             g
6 m zu Awva mXym zu (Pha flat)                  m
7 m tI Awva mXym tI (Pha Sharp)           m!/
8 p Awva p<cm (So)                                        p
9 x kaeml Awva xEvt kaeml (La flat)          x1
10 x zu Awva xEvt zu (La Sharp)             x
11 in kaeml Awva in;ad keaml (Ti Flat)        in1
12 in zu Awva in;ad zu (Ti Sharp)           in

srs Svr or Svr}an Aaid tmam Svr s<biNxt muae< ka pU[Rt> Aakln haena caihye, gayk ka k<Q AaEr vadk ka kr haw miSt:k se %Tp haene valI SvrkLpna kae turNt Ada Vy kr ske, ijn gaykae ka k<Q Awva vadkae ka kr miSt:k ka Adna das hae jata hE ve hI s)l s<gIt} mane jate hE AaEr ijnka gla Awva haw kLpna ke #zare pr Aml n kre ve zahI gayk -la kEse s<gIt} bn ske<ge,
Svrae< ka rhSy janna prona intaNt AavZyk hE, leikn du-aRGy hE ik hm kevl glebajI, tal AaEr ly ke cmTkar ke )er me< p–fkr Svrae< kI takt, %nke -av twa %sse -Ut vatavr[ kae smHne kI ce:qa nhI< krte, Kya hmara Xyan s<gIt ke mUl AwaRt! j–f kae oakr pe–f lhlhane ke SvPn deone ke sman nhI< hE ? jae sur ke das ya dIvane hE<, ve hI Svrae< kI %s st Aak;R[ziKt kae pane ke ilye Vyakul hE<, AaEr #silye pagl hE<, ve )altU ke p<c (ragzaS AaEr tknIk) kI Aaer Aixk Xyan nhI< dete, At> hme< Apna Xyan Svrae< kI Aaer lana hI haega, yid hm s<gIt kae pana cahte hE< tae, ANywa bEju bavra i)Lm ke Zy kI -a<it -gvan muHe ziKt dae  kI rq lgane se kuD n bnega, AaEr n hI s<gIt ke dzRn hae<ge,
Svr saxn krne ke ilye svRwm iv*awIR ke kan pEda haena –jrI hE<, jb tk SvraNtr kanae< me< n -r jayega, k<Q kae sur me< kEse imlaya ja skega ?  or Svr}an kI ksaEqI hE kanae< kae Aa~oe< pEda hae jana, jEse iksI -I r<g kae deote hI tur<t r<g ka nam samne Aa jata hE %sI kar kae$ -I Aava–j kan me< p–fte hI Svr k<Q me se inkl p–fne caihye, taTpyR yh ik ]-ikr[ (X-Ray) ke sman iksI -I Xvin me< Svr ke dzRn haena hI sCca Svr}an hE,

BacktoSwarTop

sPtk @k Aava–j kI ^~ca$ Sva-aivk k<Q se kaym kr lIijye %se sa (mXy sPtk ka) khe<ge, QIk %sse dugnI ^~ca$ pr tar sPtk ka sa haega, %sI kar mXy sPtk ke sa se AaxI ^~ca$ pr jae sa Aata hE %se mN ya ojR sPtk ka sa khte hE<, yh ATy<t nIcI Aava–j hE jae ik dy Swan pr –jaer dekr pEda kI jatI hE, #sI kar tar sPtk ke sa se dugnI ^~ca$ kae Ait tar sPtk ka sa khte hE<, yh ATyixk ^~cI Aava–j hE, mtlb yh ik 4 sa me< 3 bar sa re g m p x in,  sa re g m p x in,  sa re g m p x in,  Aate hE< ijNhe< mN sPtk  mXy sPtk AaEr tar sPtk khte hE<, sPtk 7 Svrae< ke smuday ka nam hE, ivze; kr %pyRuKt tIn sPtkae< tk hI manv kI Aava–j ja sktI hE,  vEse tae VyvhayR hE< tIn sPtk pr<tu Aava–j kI l"uta ya ivzalta ke Anusar hI gayn vadn ikya jata hE, mN sPtk ke Svrae< kae nIce ibNdU lgakr v tar sPtk ke Svrae< kae ^pr ibNdU lgakr idoaya gya hE, jEse > –p , p AaEr p<  ye tInae< mz> mN, mXy AaEr tar sPtk ke p<cm kae dzaRte hE<, #sI kar bakI Svrae< kae -I dzaRya gya hE,

BacktoSwarTop

gIt Awva bNx,gt, b<idz, cIˆj Aaidb<idz prm Aak;Rk srs Svr me< fbI $ -avna xan @v< AwR kae suSp krne valI haenI caihye, gayk ke k<Q AaEr vadk ke kr ara Apne sTy p me< Ai-Vy haenI caihye gIt Awva gt,

Top

Aalap Awva behelaveAakar me< Svr kI takt AaEr AavZyk -av xara bhane ke ilye xImI git se dyvexI F<g se jae rag Svrae< ke DaeqeDaeqe SvrsmUh kte @ ilye jate hE< ve hI Aalap hE<, mI<f xan srs Svr yaejna hI Aalap ka Aaxar hE,

Top

tanrag ke Svrae< kae tr<g ya lhr ke sman n kte @ n iQQkte @ srs lypU[R @ksI jae Svr yaejna@< tr<igt kI jatI hE< ve hI hE< tane<, maetI ke dane ke sman @k@k Svr ka dana suSp AaEr Aak;Rk haena caihye tan ka tb tan ka A<g shI mana jata hE, tan kI l–fI ASp AaEr Svr zUNy haene pr %phas ka kar[ bntI hE, At> tan rcna kEsI kI jay yh smHna AavZyk hE,

Top

tan rcnaApne miSt:k kI ^vRr kLpna ziKt ke ara rag gayn me/< saE<dyR pEda krne valI tanae< ka inmRa[ kEse AaEr iks Aaxar pr ikya jata hE yh AaEr saw hI tan kI smaiPt pr gIt Oyal ya cIj ka muo–fa kEse pk–fna caihye yh btaya gya hE, tan bnane ke kuD samaNy inymae< kae Xyan me< rote huye Tyek s<gIt ij}asu ne yTn krte huye ApnI suPt it-a kae jgana caihye taik kLpna ka %dy hae ske AaEr kla aiPt me< shayta aPt hae,
phla inym yh hE ik rag ke Aaraehavraeh, Svr vEiz:Q!y vjR Svr Aaid inymae< kae pU[Rt> Xyan me< rokr @k ke bad dUsra #s kar Aaraeh Avraeh ke sman mbXd Svr yaejna rhe,
dUsra inym yh hE ik tan ke bIc me< khI< -I @k Svr dae bar @k hI jgh pr nhI< Aana caihye, jEse > gg inin xx pp,
tIsra inym yh hE ik ital kI 4 maaAae< ke @k o{f me< dugunI ly me< ;(AwaRt! 1 maa me< 2 Svr ke m se ) 8 Svrae< se km Svrae< kI l–fI tan nhI< khla sktI, At> 4 maa Awva 8 Svrae< kI tan sbse DaeqI tan khlatI hE,
caEwa inym hE ik 4 maaAae< AwaRt! 8 Svrae< ka -ag brabr jane layk maa@< hI tan me< haenI caihye jEse > 12, 36, 44, 76, 132 Aaid maaAae< kI, yh khne kI jrt nhI< hE ik Svr s<Oya maa s<Oya se dugnI hae jayegI, kar[ tan sdEv dugnI ly me< cltI hE cIj se, jEse> 8 maa AwaRt 16 Svr ya 20 maa AwaRt 40 Svr #Tyaid,
ivze; > dUsre inym ke bare me< yh Xyan roe< ik yid bIc me< kae$ Svr manae< sasa Aaya tae ly kI git tan kI git se xImI p–f jayegI, kar[ %ske bhav (flow) me< baxa p–f jatI hE @k Svr me< kuD kne ke kar[, At> jb ApnI AavZyk ly se km me< ga rhe hae< tb #s trh kI tan AvZy le<, leikn jb ly tej hae tb #s kar kI tan ly me< nhI<  %tregI AaEr rs pae;[ kI jgh rs zae;[ kregI, yh Xyan me< roe<,

BacktoTan Top

mI—fmI—f ka AwR haeta hE ";R[, "sIq, iksI -I Svr se Aavaˆj kae n taefte @ sre Svr tk "sIqte @ le jane ik iya kae mI<f khte hE<, sulHe @ miSt:k AaEr Svr s<Skairt k<Q Awva kr kI crm AvSwa haene pr hI mI<f k<Q Awva kr (haw) ara Vy haetI hE,

gmk mI—f ke Svrae< ke saw AavZyk Svr kae %ske ipDle Svr se xŠa dena p–fta hE @esI iya kae gmk khte hE<, gmk kae Vy krke hI smHaya ja skta hE ilokr nhI<, naykI iz]a a gayk, vadk hI %se inkal kr bta ske<ge, hr @k ke bs kI yh bat nhI<, talIm lene pr hI gmk smHegI,

Top

baelAalap baeltanAalap tanae< me< ly ke karae< ke saw rs-<g n haete @ -avanukl AwaRnukl gIt kI zBdavlI khna hI baelAalap baeltan kI ApnI ivze;ta hE, yh kevl gayn me< yu haetI hE va* s<gIt pr nhI, kar[ Sp hE ik va*ae< pr gIt ke zBd nhI bjte biLk kevl Svr bjaye jate hE<, At> zBd xan Aalap ya tan ijse baelAalap ya baeltan
khte hE<, ga$ jatI hE bja$ nhI ja sktI saˆjae< pr,

Top

Home