Make your own free website on Tripod.com

s<gIt zaS pircy > 1 . 2 . 3 . 4 . 5
Aaiv-aRv - itrae-av . gu AaEr iz:ybNx (gIt) gayn Awva vadn kI ivix.
s<gIt kI -a;a. klakar ke gu[. g&h AaEr Nyas . lag-faq .
mnak! twa #;t! SpzR .

Home (Sitemap)Aaiv-aRv - itrae-avAaiv-aRv v itrae-av hmare s<gIt me< ATy<t mhTvpU[R mue hE<,
 iksI -I rag ke Svrae< kae @ese m me< lgana , ijsse iksI dUsre rag kI Daya
 d&i:qgaecr haene lge %se itrae-av khte hE<,
prNtu rag ke maimRk Svr pun> lgakr rag ka Aaiv-aRv ikya jata hE ijsse ragp
 Sp:q Apne p me< Aa ja@,Aaiv-aRv khlata hE,
Aaiv-aRv - itrae-av bhut klapU[R hE AaEr Anu-vI, rag iv}an ke d] laegae< ara hI
s<-vnIy hE ANywa #sme< rag Svp n:q haene kI Aixk s<-avna rhtI hE,

Top

gu AaEr iz:y


iz:y

iksI -I iv*a Awva kla kae aPt krne ke ilye gu AaEr iz:y me< prSpr Xda , ivZvas , Xyeyin:Qa , em , saEhaR , lgn twa @k ivcar ka haena prmavZyk heata hE, iz:y me< gu ke it ik<ict! ma -I AXda yid pEda hu$ tae gu kI manea< m&Tyu hae g$ yh smHna caihye, ˜a -I sjg hae n ik A<xXda, %ict Anuict , AavZyk ,
  bekar, lgn v zEiwLy kae prote hu@ ,  iz:y kae Apne gu ke magR dzRn pr sMpU[R Xda rote hu@ , kla saxn Awva iv*aXyyn me< dic haena caihye, ANywa gujI ke btaye hu@ isXda<t ke ivprIt Aacr[ krne vala n tae shI maynae< me< iz:y hI hE AaEr n kla saxk hI, kar[, jha~ AXda hE vha~ AivZvas hE, )lt> gu ke g<-Ir }an-Jyaeit ke dzRn krne kI AivZvasI iz:y me< ]mta nhI< haetI AaEr vh kla ]e me< @ese %–f jata hE jEse v;Ra tu me< kaeyl, sCce iz:y me< Aifg Xda, Aivcl in:Qa, Xyey pUitR tk cEn se n bEQne kI lgn, Apne magR pr inrNtr kI dudRMy Aaka<]a twa tPt @v< PyasI -Uim ke sman jae iz]a ke ibNduAae< kea igrne ke saw hI saeo le @esI  v&i, saw hI k:qaijRt }an kae pcane kI Ad!-ut mehnt AaEr k:q shn krne ke gu[ intaNt AavZyk hE<, %pyRuKt gu[ae< se zUNy n tae iz:y khlane ka AixkarI hE AaEr n hI vh iz]a aPt kr skta hE,  %pyRuKt bate< tae iz:y ke bare me< khI g$ hE<,

TopBack To Guru & Shishya

guAb gu ke ktRVy -I smH lena jrI hE<, gu vh hE jae gur AwaRt iv*a ke maimRk rhSy janta hE, ijse iv*a Awva kla ke Aa<tirk -ed malUm n hae< vh gu, gu zBd ka mjak hE, At> sd!gu kae prona, pana ya aPt krna iv*awIR ke ilye ATyNt mhTvpU[R smSya haetI hE, yid tTv kae janne vala gu Apne iz]aiwRyae< kea -il -a~it n smHa ska AaEr %nkI z<ka ka inrakr[ n kr ska tae %s gu se iv*awIR kae r<cma -I la- nhI< haeta, mneiv}an, klaiv}an v smajiv}an kI ksaEqI pr kske Amr bnane vale isXda<tae< ka pirpaln krane vala, saxna ke bIc pEda haene valI ivi-Nn baxaAae< AaEr smSyaAea< kae QIk QIk phcante hu@, nvij}asu kae Apne mxur -av v em ke Anuzasn me< rote hu@ s-I kar ke rae–fae< se bcane vala hI ywawR me< gu haeta hE, kae$ -I kla Awva }an j–f haene ke kar[ klawIR kae Apna bildan krke kla me< @kjIv, @krs ya @ksur hae jana p–fta hE, yid iv*awIR ka Sv-gr or rha tae vh klakar zayd hI bne, prNtu gujI ke indeRzn me< vh klawIR znE> znE> Apne Aapkae kla ya iv*a me< lIn krta huAa, @k idn klakar ke p me< s<sar me< cmk jata hE, At> gu me< iv*awIR m<fl se vaTsLy em haena hI caihye, AaEr kla ke pw pr iv*awIR kae Asr krane me< )altu la–f kI jrt nhI< haenI caihye, %*an-r]I malI kI -a~it Apne iv*awIR m<fl kae klas<hark raegae< se bcate hu@, saxna ke kQaer pw pr inr<tr Ase krate valI er[a, sTy v pU[R ini-Rkta dan krne vala hI sCca gu hE, s<gIt ke $Zvr sa me< hI sb kar ke sa–j imla@ jate hE<, AaEr %nse Aimt imQas pEda haetI hE, %sI kar gu AaEr iz:y @k ivcar ke sa me< jb tk n b<xe<ge, n gu, gu rhe<ge AaEr n iz:y, iz:y hI, ik<ict ivcar -ed -I knsure, besuree kI -a~it s<gIt saxna se Cyut kr skta hE,

TopBack To Guru & Shishya

bNx (gIt) gayn Awva vadn kI ivix


  ivze; > #tnI iya krne ka AwR hE @k bar cI–j khna - yid duhrana hae tae #tnI hI  iya dubara kIijye,
  Xyan rhe ik yh ivix Daeqe Oyal,trane,srgm, twa Hptal ke mHaele Oyal gayn ke ilye hI yuKt haetI hE,

Top

klakar (gayk Awva vadk) ke gu[ klakar me< lgn, in-IRkta, g<-Irta, za<tta, zalInta twa mStI #Tyaid gu[ae< ka haena Ait AavZyk hE,
 kuD gayk-vadk g[ tibyt me< oumar lane ke ilye nana kar ke nze me< xu haekr gate bjate hE<, prNtu sursaxn ke bjay surasaxn se –gm –glt nhI< haeta hE AaEr n hI mStI pEda haetI hE, yh sarI oUibya~ tae sur me< hE, jae kan me< p–fte hI Vyiwt VyiKt-dy kae za<t AaEr gm ke mare laegae< kae Aan<idt krne ka ATyNt mhTvpU[R kayR krte hE<, yid nze me< sumxur, Aan<ddayI gayn-vadn huAa -I tae vh tae nze me< gaya huAa mana jayega, jag&it me< gayn-vadn krne pr jae rag pI vatavr[ bnane me< is˜ hae<ge, ve hI hE<  klakar, ANywa rjakarI ke isva kuD nhI<, prm saiTvk AvSwa me< sur ka Xyan ikya jave tae AaTmza<it AaEr prmanNd ka la- ilya ja skta hE, jb s<gIt jEsI maeihnI ziKt kI saxna hme< krna hE tae ic kI inmRlta, deh kI pivta AaEr mn kI dicta svRwm AavZyk hE, AaEr @esI saxna hI hmare ra:q+ kI Aaka<i]t vStu hE, mStI me< Aakr gayn-vadnkrne me< hI s<gIt ka sara mja hE, ANywa s<gIt ke Vyakr[ kae in-ane me< sara gayn-vadn smaPt hae jata hE, mhakiv Akbr ka yh vaKy iktna sTy hE ik m<E mrI–je haez me< wa, mStI ne ACDa kr idya, taTpyR yh ik jb tk Svr twa Vyakr[ ke zu:k inym in-ane kae hI hm Apna gayn-vadn smHe<ge, tb tk tNmyta, AanNdaPlavn -la iks kar s<-v hE, At> Svr tr<g kI Ajb mStI jae ik s<gIt ka pU[R sar hE (yaeg hE) vh kdaip hmare s<gIt me< †:yman nhI< hae sktI, yh mStI rag ka vatavr[ hE, #sI rag vatavr[ kae hme< -il--a~it smHna haega AaEr pEda krna haega s<gIt-xara me< AaTm Avgahn ka AanNd, Kya hm Vyakr[ ma ka dzRn krne ke ilye s<gIt kI iz]a le rhe hE<jae rs me< fUbna nhI< janta %se ANy iksI cmTkarpU[R kla ka Aay lena caihye, kar[ yh kla tae -avp] kI hE, AaTma se %dy haene vale -av kae Svr,ly,bNx, Aalap, tan, mI<f, gmk AaEr bael-Aalap (bael-tanae< )ara VyKt krna, yid -avna ka dzRn nhI< huAa AaEr s<gIt ke Aiv-RaJy %pyRuKt A<g hm Stut krte rhe tae yh klabajI rh jayegI , QIk %sI trh jae ik nq laeg rSsI pr cFkr ikya krte hE<, hme< caihye ik s<gIt me<, -avrs kI @esI mxur xara bhane ka dI"R A_yas kre< ik hm Svt> AaEr aetag[ be-an haekr %s xara me< fUb ske<, yh hE s<gIt ka ywawR p, prNtu Aaj #s Aaer Xyan nhI< idya ja rha hE,
   klakar ka AwR hE, kla AaEr saxk ka @kIkr[, @k dUsre ke ibna daenae< AxUre hE<, kla j–f hE AaEr sCce saxk kae ibna kla aPt ikye cEn kha~ ? At> oud kae imqakr, Apna AiStTv smaPt kr sa]at kla ke p me< piri[t hae jana hI klakar zBd ka sTy AwR hE, panI AaEr dUx ke @k hae jane pr jl -I ijs kar dUx bn jata hE, tt saxk AaEr kla Ai-Nn F<g se imlte hI klakar ke p me< samne Aate hE<, Aajkl klakar yh zBd rjakarae< kae -I lgaya jata hE, yh "aer ivfMbna hE, Kya hm sCce klakar hE<  ? yid nhI< tae hme< klakar bnne ke ilye Aifg saxna krnI caihye, AaEr k<Q ke Svr me< jb tk –jvarI (tasIr ya gU<j) pEda nhI< hae jatI hE tb tk klakar bnne me< der hE, yh sTy manna caihye, iv*aiwRyae< ke ilye kuD suHav AvZy deoe<,
  klakar ara aetaAae< ke samne Apne gayn vadn se rag ka mUitRv<t Svp samne ro dena bhut AavZyk hE, vatavr[aTmk -av jae s<gIt ke vE}aink Svrae< me< %sI kar iniht hE jEse j–fI bUiqyae< me< jIvndaiynI ziKt, jae ibna pU[R }an aPt ikye Aap smH hI nhI< skte, AaEr A}an ke vzI-Ut hae Am&tvLlI kae -I )e<k dete hE<,

Top


rjakarI kuF v;R pUvR di][ hEdrabad me< rjakar laegae< ka s<gQn bna wa ijske ara hu@ ATyacar k-I -ulaye nhI< ja skte, AaEr ijnke ara smaj kae za<it dan krne kI jgh smaj"atI Vyvhar ikya gya, At> jae klakar nhI< hE< ve s<gIt ke ]e me< rjakarI n kre<,

Top


s<gIt kI -a;a  yh uv sTy hE ik jae -a;a mhaTma sUrdas twa kivgu s<t tulsIdas ke kaVy me< hE vh b&j -a;a twa AvxI hI tae sMpU[R ra:q+ ke s<gIt kI ra:q+ -a;a hE, kar[ ihNdI ke ATy<t inkq haene ke kar[ ye -a;a@~ sb laegae< kae smH me< Sv-avt> Aa jatI hE<,  l<grva, DElva, mgva, badrva, "U<"irya Aaid zBd s<gIt kae manae< kq krte hE<, #s
  zBdae< ka %Ccar[ hI s<gItmy hE, jb tk #n -a;aAae< me< -artIy s<gIt rhega, s<gIt ka -av twa -a;a p] Ajr Amr rhega, vEse iksI -I -a;a me< s<gIt kI rcna kI ja sktI hE, becare s<gIt kI Kya mjal jae #s bat se vh #Nkar kre, %se tae mu–fna hI haega rciyta kI #CDanusar, prNtu yh s<gIt ke saw ANyay nhI< haega Kya ?
 iksI -a;a ivze; ke b<x tae smca ra:q+ %s -a;a ke maimRk twa A<t-aRvae< kae tae ywawR
 p me< smH nhI< skta, #sI kar mraQI, b<galI, p<jabI Aaid -a;a@~ -I s<gIt ke @k
           A<g kI pUitR ke p me< a<t ivze; tk hI Apna -av fal sktI hE,

Top

h AaEr Nyas  yh 2 inym Aaj se Fa$-tIn saE v;R pUvR yuKt haete we, iksI -I rag ka h Svr AaEr Nyas Svr iniZct rhta wa AaEr #NhI< ke Aaxar pr mz> rag kae arM- @v< smaPt  ikya jata wa, h Svr pr %Qav krne v Nyas Svr pr smaPt krne ka ivxan wa, prNtu Aaj ke s<gIt me< yh VyvSwa nhI< hE, Aaj tae sa Svr hI s<gIt ka hE AaEr %sI pr Tyek rag ka Aaid AaEr ANt haeta jata hE, #silye Aajkl acIn zaS ke inym ore nhI< %trte hE<,

Top

lag-faq mI<f ke Aaraeh kae lag AaEr mI<f ke Avraeh kae faq khte hE<, #zt! AaEr mnak! SpzR lag-faq ke Aage kI iSwitya~ hE<,

Top

mnak! twa #;t! SpzR mI<f jha~ se arM- haetI hE %s Svr ka Aa-as jae kanae< ke ara sUmtr F<g se suna jata hE, %s ar<i-k Aa-as vale  Svr kae #;t! SpzR khte hE<,
 ijs kar mn me< khI< se -I ivcar Aate hE< tdnusar mI<f AatI hu$ idoa$ de leikn kha~ se Aa rhI hE vh is)R mn ara
hI jan skte hE< %se mnak! SpzR khte hE<,

Top