Make your own free website on Tripod.com

s<gIt za pircy > 1 . 2 . 3 . 4 . 5


"rana . aeta . iv*aiwRyea< ke ilye dae zBd . Aava–j kI imQas .
vadI - s<vadI, AnuvadI @v< ivvadI Svr

Home

"rana-artIy s<gIt me< s<gIt iz]a @k k<Q se dUsre k<Q me< Jyae< kI Tyae< %tarI jatI hE, ijse naykI F<g kI iz]a khte hE<, AaEr #sI kar kI iz]a aPt laeg jb @k hI gu ke Anek iz:y hae jate hE< tae %Nhe< "rana ya prMpra kha jata hE, ikrana "rana, Gvailyr "rana, Aagra "rana, jypur "rana #Tyaid "rane hmare yha~ is˜ hE<, muHe A-I tk yh smH me< nhI< Aaya hE ik rag jaEnpurI yid gana hE tae sb "rane ke laeg %s rag me< Aane vale Svrae<, Aaraeh - Avraeh kI jaityae< ke Aaxar pr gaye<ge, tb #n "ranae< kI i-Nnta ke kar[ hmara s<gIt kha~ pr rag Svp me< i-Nnta krta hE ? ikNtu yh sTy hE ik Aaj "rane ke pIDe Apna sb kuD smaPt krne kae %*t hE< laeg, jbik "rane ivze; ka ly wa rag saE<dyR kI ve sUmahI oUibya~ ijnke lgane ma se rag Svp inor %Qe AaEr saxar[ gayk vadkae< kI Ape]a "ranedar iz:y ka s<gIt ALpavix me< r<g tan ske, prNtu yh kevl kuwa ya ]u sMdayvad ka p bn gya hE, Aaj ijsse s<gIt kI %Nnit kI Ape]a Axaegit Aixk s<-vnIy hE, kar[ ijtna qe–Fa cmTkarpU[R kam hmare guAae< me< hE vh hmare k<Q me< -I haena caihye yh mnaev&i bn g$ hE, iz:yg[ae< kI AaEr #s @k p]Iy v&i ke kar[ rag ka vatavr[aTmk -av v saE<dyR %pei]t hae jata hE, -avai-Vy<jna AaEr klapU[R saE<dyR hI ly wa "ranae< ka pihle, prNtu Ab rh gya hE gu"rane ka namma, -av, rs twa klaTmk saE<dyR kI jgh le lI hE @esI gaykI ne jae be-av, rszUNy AaEr cmTkar xan hae, AaEr gla @esI mzIn bn jaye jha~ se inim; ma me< sek–fae< Svr %n kaEAae< kI trh %–f ja@~ jae ik b<dUk kI Aavaj sunte hI ][ me< hjarae< kI maa me< %–f jate hE<, kI Ape]a kla saE<dyR rs twa -av kI s&i:q krne valI gaykI @v< naykI kI Aaj ke idn mhtI AavZykta hE, "rana ivze; ka Svp -I t-I s)l mana jayega jb %skI sMpU[R oUibya~ iv*awIR ke k<Q Awva kr me< idoe<, At> iv*awIR kae -I Apne gu "rane ke klaTmk saE<dyR kae kaym rone ke ilye "aer pirm krna caihye t-I "rana jIivt rh skega,

Top of Raagas

aetaaeta ya aet& vgR yane s<gIt risk jae s<gIt sunne ya h[ krne kI #CDa rote hE<,  ijn laegae< kae saihTy kla ke it  Anurag kI NyUnta hE ve -la -av, ANtr-av, rs, mmR, klaTmk saE<dyR kae kEse smH skte hE<, #silye tae kha gya hE ik -E<s ke Aage bIn bja$ye, -E<s o–fI pguray, taTpyR yh hE ik aetag[ae< ka manisk Str ijtna %Cc haega %tnI hI -avahI saE<dyR Anu-Uit %Nhe< hae skegI, rs twa -av Kya hE AaEr %nka s<gIt me< iks kar dzRn haega yh ivcar[Iy Zn hE jae ik klakar g[ae< kae -I %sI kar mhTvpU[R AaEr AavZyk hE ik klakarg[ -I saihTy, -av, rs Anu-Uit kae smHne vale hae< tb khI< -av Vy<jna hae skegI ANywa kuD nhI<, hmara smaj -I ijtna Aixk %CcStr ka haega %tnI hI sUmtm oUibya~ AaEr AitsUm -av smH skega At> smaj kae %CcStr pr lane ke ilye kivta, kaVygayn AaEr %Cc s<gIt sunane ka Anvrt %pm prm AavZyk hE, )lt> smaj kI ic pir:k&t haegI znE> znE>, AaEr mmR twa -av kazn me< haene vale st ict AanNd ke dzRn hae ske<ge,
kevl lailTy me< vh ziKt nhI< jae mmR}ae< v rs}ae< kae Apne mxur paz me< ba<x ske, ly pI deh me< Svr pI AaTma ka dzRn kraya jata hE -artIy s<gIt me<, t-I yh s<gIt Amr hE, crmaetk;R hae jayega ijs idn hmara smaj sus<Skairt rs}, mmR} hae jayega AaEr s<gIt ka Xyey -I %sI idn s)l haega ijs idn Apne Svr v ly ke ara vh smaj kae m se muKt kr Svran<d ke saiTvk sagr me< lIn krega,

Top of Raagas

iv*aiwRyae< ke ilye kuD suHav    k<Q AaEr kr tEyar haena caihye, AaEr yh t-I s<-v haega, jb Svr saxna or hae javegI, cI–j,Oyal Aaid bNx Aak;Rk F<g se ly me< oUb gate bne<ge, AaEr bad me< Aalap tan mI<f, gmk AaEr bael-Aalap (bael-tanae< ),  ly Aaid ivi-Nn A<gea< kI shayta se rag ke Oyal Aaid cI–jae< kae sjaya jayega, Aajkl iv*awIR g[ @k
  ivze; raeg se jk–fe gye hE<, vh hE, iksI -I A<g ka, iv*a ka ywaiSwt pU[R A_yas n krna, ApU[R, ibg–fa huAa Svr}an, Oyal, cIjae< ka yad n haena, Aalap, tanae< me< rs zUNyta, yaejnaAae< me< Svr riht %Qa pqk, ly kI barIkI kI jgh pr ly ke oaeole cmTkar AaEr beF<gapn, yh sb cIje< gaykI, naykI kae pU[Rt> smaPt krne kI Ad!-ut
    ]mta rotI hE<, At> ij}asu jnae< kea Svr}an, bNx, Aalap, tanee<, Aaid A<gae< ka smahar ApnI gaykI me< krte hu@ k<Q AaEr haw kae s<Skairt krna caihye AaEr surIla bnana caihye, tb khI< s<gIt ka prm Aak;Rk laekr<jkLp is˜ hae skega ANywa s<gIt kI mala jpne ma se ya s<gIt em me< xu rhne se k-I -I s<gIt kla aPt nhI<
  hae sktI AaEr n pEda hae skegI vh imQas ijske kar[ kla ke it em pEda huAa hE, iv*aiwRyae< kae Xyan me< rone yaeGy @k ATyNt mhTvpU[R bat hE ik tal kae ba@~ haw se dene ka A_yas kre< taik gayn ke smy %Nhe< tanpUra Aaid va* De–fne me< Asuivxa nhI< haegI, yhI bat hE harmaeinym lekr gane valea< ke ily -I, ik ve daihne haw se bjane ka
  m jatI rote hu@ ba@~ haw se xMmn pr tal de ske<ge, dUsrI bat yh hE ik tal dene kI cI–j nhI< hE, #se tae miSt:k me< #tna -rna haega ik saecna na p–fe ik kha~ tal Aa rha hE; sm Aa rhI hE Aaid, tIsrI bat Xyan me< roe< ik irya–j krte smy tbla saw me< n bjaya jave, kar[ iv*awIR g[ tble ke bael "ae<q lete hE< AaEr tble pr %Nhe< sunte hI muo–fa le lete hE<, taTpyR yh ik tal miSt:k me< nhI< smata AaEr n hI ly ka }an hae pata hE, Kya hm rag ke ywawR p kae prone lge hE<, yid ha~ tae hm -artIy s<gIt kae icrSwayI bna de<ge, AaEr yid hm kevl SwUl rag inymae< ka paln kr rhe hE< tae yh iniZct hE ik hm me< %s ziKt ka baex Awva }an hI nhI< hE, prNtu #s Aaer tae %Nmuo haena hI p–fega ANywa AanNd kha~ ? y*ip Svrae< me< AanNd ka sagr -ra huAa hE, twaip %ska yaeg tae krna hI haega AaEr vh -I saE<dyR dzRn [alI ke Aaxar pr, smaj me< gayn vadn krne me< ijs AaTmivZvas kI AavZykta haetI hE, vh stt A_yas, mnn, ic<tn ke ara aPt haetI hE, inrIh A_yas ma se kuD nhI< bnta, zu:k A_yas jae k<Q kI Awva %<gilyae< kI ksrt ma hE, se -la rsaeTpi kEse haegI ?jag&t p se rs, -av, saE<dyR twa rag ke Svrae< ka mmR, raga<g ka rhSy -il -a~it jante hu@ shI idza me< jb @k @k A<g ka saE saE bar A_yas haega t-I k<Q sus<Skairt bnta hE, AaEr t-I AaTmivZvas ke dzRn haete hE<, car idn ksrt (Vyayam) krne pr Apne -ujd<f iktne gQIle AaEr ziKtzalI hae gye hE<, yh saecna mUoRta ke AitirKt kuD nhI< hE, yid ziKtzalI haena hE tae Anvrt Vyayam ara ma<speizyae< kae m–jbUt AaEr v bnana haega, %sI kar 1 mihne ke A_yas Awva 1, 2 v;R ka irya–j ka mULy nhI< hE, irya–j kI @k hI ksaEqI hE ik jb k<Q Awva haw Acank jgane pr Aa}anusar Svr, rag ke mmR kae gq n kr de<, tb tk kae$ Str kaym nhI< huAa yhI mana jayega,

Top of Raagas


Aava–j kI imQas gayk kI Aava–j Awva k<Q kI imQas ke sMbNx me< jae m paya jata hE bh hE Aava–j kI imQas, jae ik iksI gayk kae k&it d hE, yid Aava–j kI imQas hI sb kuD hE,  yh mana, tae mihlaAae< ka k<Q SI sul- kaemlta v imQas se pirpU[R rhta hE, At> s<gIt kla kevl mihlaAae< ke ilye hI haenI caihye, pu; vgR ke ilye nhI<, prNtu yh
 intaNt sTy hE ik jb tk Svr ke s<Skar Aava–j pr nhI< hae jate AaEr jb tk Aava–j kma$ jakr ksI nhI< jatI, tb tk s<gIt kI imQas gq nhI< hae sktI, At> Anvrt Svra_yas twa gaykI kae den<idn (raejmraR ) ma<jna hI haega, )lt> k<Q me<  –jvarI (g<Uj) pEda hae javegI AaEr saxna ka )l sa Svr khne pr hI idone lgega, sa
   –jaerdar, g<-Ir Aimt imQasyuKt lga, ik Aage ka sara kayRm pU[R yzSvI sMpNn haega hI, At> Svr ke kar[ hI Aava–j kI imQas pEda hae jatI hE, yh Sp:q hae jata hE, kevl mIQI Aava–j ke -raese s<gIt} bnne ka SvPn deona m&gjl ya m&g-mrIicka kI -a~it inSsar hE, Aava–j ACDI hae yh $Zvr kI k&pa hE AaEr Aava–j kI tarI) $Zvr kI pUja hE, prNtu klakar bnne ke ilye s<Skairt k<Q kI AavZykta haetI hE n ik mIQI Aava–j kI, yh Xyan me< roe<,
  gan yaeg ! yh yaeg iv*a ka Aiv-aJy A<g hE, nad AwaRt in>zBd AwRzUNy Svr ke ara sa]atkar krna hI AaEr %sme< pU[Rt> oae jana hI #skI smaix hE, ijs kar yaeigjn smaix me< lIn haene pr baaf<br Awva deh-an tk ivSm&t hae jate hE<, %sI kar srsnad AwaRt Svrae< ke mxur twa vE}aink -av ke mmR}, rs} gayk Apna
 Svy< ka AiStTv -I @kdm -Ul jate hE<, yh khne kI Ape]a Anu-v kI vStu hE, leikn jb tk hmare Svrae< me< vh -av AaEr takt pEda nhI< haetI tb tk yh nad my< jgt vala is˜a<t AsTy tIt haega, nad( Svr ) kI #sI saiTvk rs kI xara ka pan krne ke kar[ s<git ka n "qne vala oumar ij}asujnae< , saxkae< pr svar hae jata hE, kevl )Ezn ke ilye s<gIt sIone se iz<ku kI iSwit rhtI hE, jIvn me< n tae pU[Rt> AanNd hI  aPt haeta hE AaEr n hI AaTm s<tae; hI, At> s<gIt iv*awIR jnae< kae caihye ik ve Svr rag magR ka smuict AXyyn kre< AaEr k:qae< se n "brate hu@ mehnt kre< t-I stict AanNd aPt haega, tan kI s)lta zI git me< inkale hu@ Svrae< me< nhI< haetI, Svr kI cmacm ^~ca$ zI git me< inkalte hu@ srsta pEda krne me< hE,

Top of Raagas

vadI - s<vadI, AnuvadI @v< ivvadI Svr  rag pI raJy me< raja haeta hE vadI Svr; mNI haeta hE s<vadI; ja rhtI hE AnuvadI ke p me< AaEr ivraexI (leikn A<tr<g ka ihtE;I im) Svr haeta hE ivvadI, yh kLpna hE AaEr QIk -I hE, prNtu iz]kae< kae caihye ik iv*awIR kae rag ke Svp ka dzRn krave< gayn vadn ara, ijsse rag ke vatavr[ kae iv*awIRR -il--a~it smH ske, yid rag ka Asr oula huAa, or huAa tae %se sUyR kaz dzRk rag khte h<E, AaEr yid vatavr[ za<t, iSnGx ivt huAa ya Anu-Ut huAa tae %se cN kaz dzRk rag khte hE<, s<]ep me< ijn ragea< ke vadI, s<vadI me< sa se p tk ka ANtr hE ve sUyR kaz dzRk rag twa sa se m tk ke ANtr vale rag cN kaz dzRk rag mane jate hE<, kar[ ojR ke sa AaEr mXy sPtk ke sa kae @k saw tanpUre pr bja#ye tae p<cm (p) Svr Apne Aap kq haekr suna$ deta hE, AaEr p Svr kae yid hm sa man le< tae jae pihle ka mXy sptk ka sa wa,  vh hae jata hE zu˜ mXym, #s kar kevl @k sPtk me< dae -av pEda haete hE<, ;fj-p<cm -av AaEr ;fj-mXym -av, vadI, s<vadI Svr pUvRa<g AwaRt sa re g m, v %ra<g AwaRt p x in sa< kI tulna pr sman vjn ke haene caihye t-I rag Svp zu˜ zaSIy AaEr rs Saet bhane me< smwR rhta hE, vadI s<vadI Svrae< ke sMbNx  me< kevl #tna hI khna hE ik vh oaejne kI cIj hE, btane kI nhI, AnuvadI Svrae< ke iv;y me< ivvadI kae zu Svr khte hE<, prNtu raghain kI Ape]a %s Svr ara r<jkta pEda hae, %s Svr kae zu Svr kEse khe<ge, At> yh VyaOya -I m pU[R hE,

Top of Raagas