Make your own free website on Tripod.com

rag kedar


Svr  >  mXym daenae<, re  g vjR Aaraeh me<,  ANy sb zuXd Svr,
jait >  AaE–Fv sMpU[R v
smy > rai ka dUsra hr
iva<it Swan > sa m p,  sa< p m,
muOy A<g    >  insaresa m = m, mp m!pxp m = saresa,
Aaraeh. Avraeh >  sa m p x in  sa = . sa< in x p m! p x p m m ree sa,

ivze; > rag kedar rat ke ragea< me< bhut is˜ hE, #sme< ^:[ta ka gu[ hE, yh Anu-v tae #skI k&it smHne se }at haeta hE, At> rag dIpk kI raignI manI jatI hE, #ske Oyal Aaid bNx v;Ra tu ke Aagmn ke s<g ke v[Rn se Aaetaet hE<, insaresa m = m, mp m!pxp m = saresa, yh Svr s<yaejn rag ka mUitRm<t Svp kaym kr deta hE, m!pxp m!p sa< , #s kar p<cm se sIxe sa< tk phu~ca jata hE, Avraeh me< in;ad Svr ka yaeg Ape]ak&t km ikya jata hE, jEse sa< re< sa< sa< , x x p, #s kar dae xEvt lene se in;ad kI AavXykta nhI< rhtI, zu˜ mXym kI Aixkta ke kar[ ;fj mXym -av ke yaeg me< in;ad kaeml ka yaeg rag saE<dyR ke ilye yda-kda ikya jata hE, m!pxp, m!pxin1 xp m!pm=, #s kar ka yaeg hI in;ad kaeml ke ilye ikya jata hE, v haene pr mXym tI ka yaeg haeta hE, AaEr mXym se %Qav krte smy -I m!pxpsa<, m!pxinsa< , in sa< re< sa<,  in sa< x xp, xpm!pm = sa<, m resa resa m=, #s kar kI Svr s<git manea< jIvn dan kr detI hE, %sI Aaxar pr rag Svp Sp:q hae jata hE, Kvict g<xar ka yaeg -I Avraeh me< srl p me< ikya jata hE, jEse > sa<inxp mgresa, #s kar Avraeh s<pU[R Aa jata hE, vEse g<xar #s rag me< pU[Rt> vJyR nhI< hE, leikn dbRl hE At> dae bar mXym khkr mmresa ke p me< g<xar kae qala jata hE, #s kar Kvict g<xar ka yaeg rag Svp me< vEicy pEda krta hE, sasa, mmgp , #s kar se -I g<xar imQas pEda krta hE,