Make your own free website on Tripod.com

gujRrI taefI

Svr  >  §;-, g<xar v xEvt kaeml, mXym tIì, p<cm vjR,
jait >  ;aFv - ;aFv,
smy > idn ka dUsra àhr,
ivïa<it Swan  > ,
muOy A<g      > sa re1 in x1 sa, re1 g1 m! x1, m! = x1in x1, in x1 m g1 re1, re1 sa,
Aaraeh  > sa re1 g1 m! x1 in sa<,
Avraeh > sa< in x1 m! x1 m! g1 re1 sa, x1 in sa,

ivze; > rag gujRrI taefI ka AnUQa, sda rs bhar @esa mxur Svêp hE, yh rag taefI ke Ait inkq ka hE, p<cm vjR krte huye taefI ke Svrae< kae shj kLpna se ivi-Nn sar Al<karae< se sjana sugm nhI< hE, Anvrt A_yas se yh kiQna$ -I dUr hae jatI hE, #s rag me< ké[ rs àxan hE, oIj -re gItae< kae sakar krne me< gujRrI taefI ke Svr pU[R shyaeg krte hE<, sa = = =, in = x1 =, m! = x1 =, m! in = x1, in in sa =, sa = re1 =, sa re1 g1 =, g1 re1 in x1, x1 in in sa, sa re1 g1 m! , x1 = = =, m! = m! x1, m! x1 m! in, x1 = = =, m! = x1 =, m! = g1 =, g1 = re1 = sa = = =, m! x1 in sa<, x1 = in sa<, x1 = in sa< re<1, g<1 re<1 in x1, m!x1 insa< re<1 =, x1 = sa< =, x1 sa< re<1 in x1 = m! =, x1 in x1 m!, g1 = m! x1, m! g1 re1 sa, %pyRu­ Svr yaejna@~ iktnI mxur AaEr rag vack hE<,