Make your own free website on Tripod.com

rag gaE–f sar<g


 

Svr  >  mXym daenae<,  ANy sb zuXd Svr,
jait >  sMpU[R sMpU[R v³
smy > idn ka dUsra àhr
ivïa<it Swan > g p in  sa<,  sa< p g,
muOy A<g    >  sa gremg, p= resa, mgp, xpsa< xp resa,
Aaraeh  >  sa g re m g p = re sa, m! p x in s<a ,
Avraeh > sa< in x p m! p x p g re m g p = ree sa ,

ivze; > rag gaE–f sar<g, yh idn ke ragae< me< raiÇ ke ragae< jEsa Asr pEda krne vala mxur rag hE, smy ke s<b<x me< @k z<ka hE ik zayd %Ära<g me< vadI Svr ke kar[ hI #se idn me< gana caihye, yh mana gya hE, kar[ svR gu[ raiÇ ke ragae< jEse haete hu@ -I yh idn ka rag hE, #s rag ka vatavr[ raiÇ ke kedar twa ibhag ke imlejule êp ke sman hE, kevl gremgp=resa yh Svr s<git hI rag vack hE, ijse sunne pr rag gaE–f sar<g mUitRm<t àkq hae jata hE, Aaraeh me< k-I kedar ya k-I ibhag ke Aaraeh ka àyaeg
ikya jata hE, prNtu daenae< ragea< ka àyaeg haena hI caihye, kedar,hmIr ke sman hI mXym tIì v³ krne pr lgaya jata hE, sa<inxp, m!pxp, m!p, m!pgm, regre mg, pm!xp, m!pxp, m!p mg, regre mg, p= resa, yh Svr s<git sunne pr mXym tIì ka àyaeg twa rag êp Sp:q hae jata hE, Aaraeh me< m!pxpsa<, m!pxinsa< ya insagmpx m!p gmpinsa<, #s àkar kedar ya k-I ibhag ke Aaraeh ke Óara ^pr phu~cte hE<,