Make your own free website on Tripod.com

dezkar

Svr  >  mXym, in;ad vjR , ANy sb zu Svr,
jait >  AaEFv - AaEFv v³,
smy > idn ka dUsra àhr
ivïa<it Swan  > sa p x, sa< x p g,
muOy A<g      > sa re g p x, x g p, sa x, p x p, g = resa,
Aaraeh  > sa re g p x sa<,
Avraeh > sa< x p x g p g resa, x sa,

ivze; > rag dezkar,rag -UpalI se iblkul imlta julta rag hE, #ske Svr @k jEse haene ke bavjUd yh rag -UpalI se Alg idota hE, @esa krne me< klakar kI rag pr pkf AaEr àStut krne ka F<g bhut hI mhTvpU[R hae jata hE, #sI kar[ yh rag gane ya bjane me< kiQn malum haeta hE, zu xEvt rag dezkar ka àmuo Svr hE, §;- ALp lgta hE, twa #se Avraeh me< g = resa, @ese ilya jata hE, sa, g = resa, x x sa =, sa re g p, g x p =, x g p =, gp xp g resa re x x sa, g p x x, p = xp gp x = gx p sa< = x =, p x g p, gp xp g = resa, x sa,