Make your own free website on Tripod.com

rag Dayanq

Svr  >  mXym daenae<  v  Kvict! kaeml in;ad ,
jait >  sMpU[R sMpU[R v³,
smy > raiÇ ka dUsra àhr
ivïa<it Swan  > re g p ,  sa< p re ,
muOy A<g      > p re,  re   re g m p,  g m re sa,  sa< p re g,  m g m re sa re sa ,
Aaraeh  > sa re g re   g p m g re sa , sa re g m p x in sa< ,
Avraeh > sa< in x p m! p x p re g m p m g re sa   p p re re sa = ,

ivze; > rag Daya nq ATy<t k[R mxur, Aak;Rk vatavr[aTmk à-av se -rpUr hE, yh rag Daya AaEr nq ka imiït êp hE, re g =re sa  x in =x p   re g =re sa , yh Svrs<git @esa io<cav pEda krtI hE ik icÄ muGx hae jata hE, p p re  re g  re g m p yh Svr s<git rag vack hE, sa< se sIxe p ilya jata hE jae ik rag kI ApnI ivze;ta hE, mn me< %Qne vale àemaed!gar jae ik juban se nhI< VyKt ikye ja skte AaEr yid àgq hae -I gye tae %nka AaNtirk -av twa AwR ApnI Sva-aivkta Daef deta hE, %n -avae<,
ANt-aRvae< ka àgqIkr[ Daya me< shj sugm AaEr subaex hae jata hE, tIì mXym Svr me< igla, ivrh, %lahna Aaid -avae< kae àgq krne kI Ad!-ut ]mta hE,