Make your own free website on Tripod.com

caêkezI

Svr  >   xEvt, in;ad kaeml,
jait >  sMpU[R - sMpU[R,
smy > idn ka ? àhr,
ivïa<it Swan  > sa p in1, sa< m! g1,
muOy A<g      >
Aaraeh  > sa re g m p x1 in1 sa<,
Avraeh > sa< in1 x1 m g re sa, x1 in1 sa, (Audio)

ivze; > rag caêkezI bhut hI suNdr v lu-avna rag hE, vatavr[ me< za<t v iSnGx rs "aelna hae tae rag caêkezI ka kae$ mukabla nhI<, ï<gar rs se pirpU[R àb<x #s rag me< bhut iolte hE<, mgre, g re in1 x1 sa, m p x1 in1 sa< re<, sa< re< g< re<, g< re< in1 x1, x1 = m, m p x1 sa<, p x1 in1 x1 m g re, g re in1 x1 sa, yh Svr s<git bhut suNdr malUm haetI hE,