Make your own free website on Tripod.com

-Upal taefI

Svr  >  \;-, g<xar v xEvt kaeml, mXym, in;ad vjR ,
jait >  AEaFv - AaEFv ,
smy > idn ka àwm àhr,
ivïa<it Swan  > ,
muOy A<g      > ,
Aaraeh  > sa re1 g1 p x1 sa<<,
Avraeh > sa< x1 p g1 p g1 re1 sa, x1 re1 sa,

ivze; > rag -Upal taefI à-at ke ragae< me< -i­ -av AaEr inmRlta ka àtIk rag hE, #sme< kaé{y, %daÄta v vEraGy ke dzRn haete hE<,,x1 sa, x1 re1 re1 sa, sa re1 g1 =, re1 re1 g1 =, g1 p re1 re1 g1 =, g1 p x1 p, x1 sa< x1 p, p re1 g1 =, g1 re1, re1 g1 re1 = sa =, x1 x1 re1 = sa =,  yh Svr yaejna@~ rag taefI ka êp dzaRtI hE<, vEse rag -UpalI  jEsI hI Svr yaejna kae \;-, g<xar v xEvt kaeml se sjane pr AaEr saw me< taefI jEsI Svr s<gityae< ke suNdr imlap se yh rag -Upal taefI sakar haega,