Make your own free website on Tripod.com

rag bageïI (bageZvrI)

Svr  >  g<xar in;ad kaeml ANy sb zuXd Svr,
jait >  ;aFv sMpU[R v³, p vjR Aaraeh me<,
smy > raiÇ ka dUsra àhr
ivïa<it Swan > sa m x,  sa< x m,
muOy A<g    > in sa m= g1  m x=  xin1  xm mx mg1   mg1  resa ,
Aaraeh  >  sa re g1  m x in1  sa = ,
Avraeh > sa< in1 x m p x = m = g1  ree sa  in1   sa ,

ivze; > rag bageïI raiÇ ke ragae< me< -av twa rs ka SÇaet bhane vala mxur rag hE, #ske nam -I k$ hE< bageïI , bageZvrI, bagesrI Aaid, namae< ke Anusar #ske Aaraeh Avraeh -I mt-ed pU[R hE<, ikNhI< laegae< ke mt me< #ske Aaraeh me<  re AaEr p vjR haena caihye, jbik ikNhI< ivÓanae< ka mt hE ik yh sMpU[R rag hE, kevl p<cm dubRl Svr haene se àay> vjR kr idya jata hE, ;aFvyuKt Aareeah me< p<cm vjR ikya jata hE, re p vjR krne pr rag ïIr<jnI samne Aa jata hE, At> yh sTy hE ik ;aFv sMpU[R v³ hI #skI jait QIk hE, kar[ #sse iksI -I ANy rag kI Daya ya à-av nhI< idoa$ deta hE saw hI smpU[R khne vale laeg -I Aaraeh me< p<cm dubRl (vjR) krne ke p] me< hI hE<, ï<gar ke daenae< Swa$ -avaee< ka sa]at! inêp[ rag bageïI me< manae< sjIv hae jata hE, raiÇ ke nIrv @kaNt, zaNt vatavr[ vala rag haene se #sme< %Äejna Aaid -avae< ka namae inzan tk nhI< paya jata,    in1 in1  sa,  sam, mpx=m, mg1  resa,(Audio), #s àkar ke Svr sunne pr @k àkar ka vatavr[aTmk nza sa cFne lgta hE, AaEr %sme< srabaer hae jane pr rag ka sa]at! Svêp smHne me< kiQna$ malum nhI< haetI, xin  sam,  mmg1  , g1  mx,  g1 m in1  in1 x, m x in1  x, m p x = m ,(Audio), #n Svr s<gityae< ka bahuLy hE rag bageïI me<, in1 sa,  rempxin1  x=m, pxmpg1 , mg1  resa, xin1  sa, sa m, mg1  resa (Audio), #s àkar Kvict rempx ilya jata hE jae ik itrae-av ka êp haene se i)r tur<t in1  x=m, mpx= m=, g1  resa, yh Aaiv-aRv kI Svr s<gitya~ lekr bageïI punSwRaipt kr ilya jata hE,