Make your own free website on Tripod.com

rag ALhEya

Svr > mXym vjR Aaraeh me< , in;ad daenae< , ANy sb zu˜ Svr
jait > ;aFv sMpU[R
smy > idn ka dUsra àhr
ivïa<it Swan >  sa g p in , sa< p g,
muOy A<g > gre gp, xinxp, mgre , gpx =in sa< ,
Aaraeh > sa re g p x in sa< ,
Avraeh > sa< in x p x in1 x p m g re sa ,

ivze; > rag ALhEya @k iblavl rag ka àkar hE, kuD laeg tae ALhEya iblavl @k rag ka hI nam hE @esa mante hE<, idn ke ragae< me< za<t rs kI s&i:q krna ALhEya ka gu[xmR hE, yh Anu-Uit kI vStu hE jae smHa$ nhI< jatI Aiptu oud hI Anu-v Óara smHI jatI hE, mreg, rereg, saregp, mg, greg, gpxx, xin1xp, gpxin1, gin1xp, mgreg, yh Svr s<git rag ka àa[ hE, suiniZct Svr jait ke inym jae v[R, Al<kar Aaid se yuKt hae<, saw hI kLpna jNy hae tae rag ka vatavr[ bnne me< de nhI< lgtI,