Make your own free website on Tripod.com

va*yae< (sa–jae<) ke kar
tt! va* .t<tu va* .sui;r va* .Avn˜ va*."n va*

Home


va*s<gIt me< jae biNdz bja$ jatI hE ivl<ibt ly me< gM-Ir suravq
ke saw %se khte hE< msIt! oanI gt AaEr jae c<cl git me< b<xI rhtI hE %se rˆja oanI gt khte hE<, yh ivze;kr sraed, istar, vI[a, igqar Aaid va* yae< pr bjne valI biNdzae< ke nam hE<,

-artIy s<gIt me< yuKt haene vale sa–jae< me< A:qa<gae< me< se sat A<gae< kae VyKt krne kI ]mta haenI caihye, tal va*ae< ke AitirKt surIle sa–jae< me< gmk, mI<f, tan ke oqke, ywaSwan Svr, Aalap Aaid A<g pU[R p me< Ai-VyKt hae caihye, ikNhI< va*ae< kI Aavaj iktnI hI mxur, k[Riy haene pr -I yid %pinRidR:q mue va<DnIy p me< %nke ara n Ada hae ske tae kevl Xvin vEicy ke kar[ ve sa–j -artIy s<gIt pr Da nhI< skte AaEr n hI -artIy s<gIt me< Apna Swan A]u{[ hI bna skte hE<, y*ip Xvin vEicy (timber) bhujn smaj kae vEicypU[R lgta hE, AaEr Aak;Rk -I, prNtu @ese va* yN brsat ke maEsm me< pEda haene vale ivi-Nn ai[yea< sZy, kuD smy tk jn smuday kae Aaki;Rt krke ApnI nvInta oae dete hE<, AaEr Aak;R[ zUNy hae jane pr %nka laep hae jata hE #ska pta -I smaj kae nhI< lg pata hE,

Amrkae; ka vaKy hE tt! vI[aidk va*< AwaRt
tar ke va*ae< ke dae -ed haete hE<; @k tt! va* v dUsra t<tu va*

tt! va* ve hE< jae ik noI, im–jrab ya ANy iksI A<gUQI ara Awva A<gulI ke Aa"at Tya"atae< ara bjaye jate hE<, ijsme< tanpUra, ivic vI[a, vI[a, sraed, igqar, istar, surbhar, rbab Aaid va* Aate hE<, #n sa–jae< me< @k bat yh mhTvpU[R yh hE ik Aa"at haene pr Svr ATyNt ALpkalik rhta hE, AaEr bjane vale klakarea< ka irya–j AaEr talIm (iz]a) hI %sme< sEa<dyR vxRn krtI hE, saw hI #nka Svr ATyNt k[Riy v dyahI haeta hE,

Top

t<tu va* AwaRt ta<t, gq lge hu@ va* jae ik gj(bow) kI shayta se bjaye jate hE<, #nka nad gj kI lMba$ ke ihsab se dI"Rkal tk kaym rhta hE; saw hI gayn kI s<gt #n sa–jae< se 99 itzt Ada haetI hE, jEse sar<gI, idlba, bela (violin), tar zhna$ Aaid saˆjae< pr gayn ke Aaxar kI biNdze< bja$ jatI hE<, #n va*ae< ke saw s<gt se gayn kI srsta crmkaeiq kI suNdr bn jatI hE,

Top

tIsre kar ke va* hE< sui;r va* jae ik hva ke dbav ke kar[ bjte hE<, %nkI ApnI Alg imQas hE jae ik kan pr p–fte hI aetaAae< kae sux-bux oaene ke ilye mjbUr kr detI hE, jEse ba<surI, Algaeja, zhna$, spere kI p<ugI, Kleiryaeneq, ipklae, hamaeRinym Aaid,

Top

caEwe kar ke va* hE< Avn˜ va* jae ik cm–fe se m–Fe rhte hE< AaEr ivze;t> yh tal ke va* haete hE<, s<gt ke va*ae< me< poavj, tbla, Faelk Aaid va* tal kI AavZya kI pUitR krte hE<, xmar, uvpd ik s<gt poavj pr kI jatI hE, nad ka ga<-IyR poavj Awva m&d<g ka ivze; gu[ hE, tae tbla ifGga hE Oyal, QumrI, qPpa, trana, ctr<g kI s<gt ke ilye, -jn , ˆgˆjl , kVvalI Aaid tbla AaEr Faelk ik s<gt pr ACDe iolte hE<,

Top

pa~cve< kar ke va* hE< "n va* jae ik xatuAae< ara bne rhte hE<, ijNhe< hm jltr<g, Ha<H, tasa, m<jIra, "u<", "<qa Aaid ke nam se -il--a<it pihcante hE<,

Top